เกี่ยวกับ รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
About : Associate Professor Boonchat Netisak  การศึกษา
 • กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
 • B.Ed.(Industrial Arts) College of Education, Pranakorn, Bangkok, Thailand.
 • ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Ed.(Audio Visual) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 • Cert. in Industrial Electronics. University of Technology, Sydney, Australia.

  ประสบการณ์การทำงาน (วิทยาลัยครูลำปาง / สถาบันราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
 • งานสอน ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
  • ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • งานบริหาร
  • หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
  • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณบดี โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  เกียรติคุณที่ได้รับ
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้มีผลงานดีเด่น จากคุรุสภาจังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ.2533
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่นระดับอุดมศึกษาของสหวิทยาลัยล้านนา เมื่อปี พ.ศ.2534
 • โล่และประกาศเกียรติบัตร ครูดีเด่น จากคุรุสภาจังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ.2536

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย
  (The Most Noble Order of the Crown of Thailand)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ชั้นสูงสุด เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549
 • The Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
  5 December 2006
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1 เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ.2541
 • The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
  5 December 1998


 • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก
  (The Most Exalted Order of The White Elephant)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ชั้นที่ 1 เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544
 • The Knight Grand Cross (First Class) of the most Exalted Order of the White Elephant
  5 December 2001

[ กลับหน้าหลัก - HOME ]
  ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100