ทำเนียบศิษย์เก่า ครุศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed.(Industrial Technology)
ค.ม. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชาติชาย  จิ๋วบาง  วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ,  ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ที่อยู่        :  185   หมู่  9  ถนน ต 6/1   ตำบลแม่เมาะ   อำเภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง    52000
ที่ทำงาน  :  กฟผ. แม่เมาะ   801  หมู่ 6   ตำบลแม่เมาะ   อำเภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง    52000
โทรศัพท์ :  (มือถือ) 089-8355847, 054-330856 โทรศัพท์ :  (ที่ทำงาน) 054-255576
E-mail :  Jewbang@thaimail.com

ภาคนิพนธ์ : การศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ)ต่อประชาชนอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เอนก  ที่ปรึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์), ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง), ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ที่อยู่        :  162   ถนนป่าขาม 1   ตำบลหัวเวียง   อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง  52000
ที่ทำงาน  :  หดซม1-ฟ. กปซม-ฟ. อฟม. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ   อำเภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง    52000
โทรศัพท์ :  (มือถือ) 089-8350683, 054-322199 (ที่ทำงาน) 054-253060
E-mail :  A-nake.T@egat.co.th.

ภาคนิพนธ์ : การศึกษาผลกระทบจากการลดใช้ใช้งานปั๊มหมุนเวียนขณะเริ่มเดินเครื่องระบบกำจัดแก๊สซัลเเฟอร์ไดออกไซด์


วีระชัย  สีดาพรหมา  วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ที่อยู่        :  41/3  ถนนวังขวา  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52100
ที่ทำงาน  :  โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   ตำบลชมพู   อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง   52100
โทรศัพท์ :  (มือถือ) 081-5689755 , (054) 226203  (ที่ทำงาน) (054) 352399-401 ext. 174
E-mail :  weerachai@lcct.ac.thseedaphromma@hotmail.com

ภาคนิพนธ์ : การศึกษาสภาพปัญหา รูปแบบความต้องการ และแนวทางการพัฒนา  อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้า   และอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัด สำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคเหนือตอนบน


นิยดา  เทพสุธา  วศ.บ. (เคมี), ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ที่อยู่        :  3  ซอย 6  ถนนจามเทวี  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52000
ที่ทำงาน  :  กฟผ. แม่เมาะ  801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  52100
โทรศัพท์ :  (มือถือ) 081-2876381, 054-221772  (ที่ทำงาน) 054-252132
E-mail :  Niyada.T@egat.co.th

ภาคนิพนธ์ : การศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มข้นกรดอะปิดิกต่อค่าการอิ่มตัวของน้ำยิปซัมหมุนเวียนในหอดูดซึมระบบกำจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ