นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รุ่นที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอนก  ที่ปรึกษา
48852020121
ยุทธนา  เธียรประภากรกุล
48852020117
ฉัตรชัย  ศรีสืบ
48852020106
จินตนา  อำนาจกิติกร
48852020105
กิตติศักดิ์  ฝั้นปันวงศ์
48852020101
จักรภูมิ  วิจิตรสุนทร
48852020104
มงคล  ตันลาพุฒ
48852020116
ปฐม  มัธยมนันทน์
48852020114
ธนศักดิ์  เหลืองประเสริฐ
48852020109
ตะวัน  สีเสน
48852020108
วีระชัย  สีดาพรหมา
48852020119
วินัย  ต๊ะแสง
48852020118
นันทน์ทัศน์  นพวรกันต์
48852020102
ไพฑูรย์  เกิดพร้อม
48852020115
มาโนช  ชูช่วย
48852020123
นิยดา เทพสุธา
48852020111
ชาติชาย  จิ๋วบาง
48852020107
 
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
 
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (M.Ed. Industrial Technology)