20 กรกฎาคม 2555

เรียน อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน

จากการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชาในรอบปีที่ผ่านมา เราได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีมากทั้ง 4 สาขาวิชาที่รับการประเมิน จึงขอบขอบคุณคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างดีเสมอมา อยากให้รักษาระดับความมีคุณภาพนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

คณะผู้ประเมินมีข้อสังเกตและข้อแนะนำบางประการที่มีเหตุผลและเราต้องรับฟัง โดยเราจะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ระดับการประกันคุณภาพของเราดีขึ้นไปอีก เช่น ด้านการจัดทำเอกสาร มคอ. และด้านการวิจัย ทางหนึ่งที่คณบดีจะช่วยเสริมตรงนี้ได้ คือ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้งานของเราดีขึ้น อาจารย์ลองเปิดอ่านดู จากรายการหัวข้อด้านล่าง อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของนักศึกษา และต่อตัวท่านอาจารย์เอง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาโดยภาพรวม

หวังว่าในปีต่อไประดับคุณภาพการศึกษาของเราจะได้รับการรับรองในระดับที่สูงกว่าเดิม

รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายการ KM. สำหรับอาจารย์

  • การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ประเภทและระเบียบวิธีการวิจัย
  • กระบวนการวิจัย
  • การทำเค้าโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


    Link to
    Assoc.Prof.Boonchat Netisak MAIN PAGE
    BMW E34 Do it Yourself