ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Lecturer : Associate Professor Boonchat Netisak

วิชา : ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
5572501 (Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1)
ใบงานที่ 1 เรื่องคอมเพรสเซอร์
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้รู้จักหน้าที่และส่วนประกอบภายในของคอมเพรสเซอร์
  2. เพื่อให้รู้จักท่อและหน้าที่ของท่อที่ต่อกับตัวคอมเพรสเซอร์
  3. เพื่อให้รู้จักขั้วไฟฟ้า CSR ของคอมเพรสเซอร์
  4. เพื่อให้สามารถตรวจวัดความต้านทาน/วิเคราะห์การชำรุดของขดลวด/และหาขั้ว CSR ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
  1. คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
  2. เครื่องวัดมัลติมิเตอร์
ขั้นการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติตามใบงานที่ 1)
  1. วาดรูปคอมเพรสเซอร์ บอกหน้าที่/ขนาดของท่อที่ติดอยู่กับตัวคอมเพรสเซอร์
  2. วัดความต้านทานของขดลวดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ วัดการรั่วลงกราวด์ บันทึกค่าที่วัดได้
  3. บันทึกรหัสแผ่นป้าย
  4. ตอบคำถาม
(ดูรูปและรายละเอียดการวัดได้จากเอกสารใบงาน)

คำถามเรื่องคอมเพรสเซอร์
1. ท่อที่ติดอยู่กับคอมเพรสเซอร์ได้แก่
ก) ____________________ ข) ____________________ ค) ____________________

2. บอกวิธีการหาขั้วหลักกรณีไม่ทราบตำแหน่ง
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________