ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Lecturer : Associate Professor Boonchat Netisak

วิชา : ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
5572501 (Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1)
ใบงานที่ 2 เรื่องวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้รู้จักวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบต่าง ๆ
  2. เพื่อให้สามารถต่อวงจรไฟฟ้าเข้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้ถูกต้อง
เครื่องมือ / วัสดุอุปกรณ์
  1. คอมเพรสเซอร์
  2. ตัวป้องกันโอเวอร์โหลด
  3. รีเลย์สตาร์ต
  4. สายปลั๊ก
  5. คาพาซิเตอร์สตาร์ต
  6. คลิป - แอมป์
ขั้นการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติตามใบงานที่ 2)

คำถามเรื่องวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
[ BACK ]
ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241079 ext. 1300 Fax. 054-241079