ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Lecturer : Associate Professor Boonchat Netisak

วิชา : ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
5572501 (Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1)
ใบงานที่ 5 เรื่องเทอร์โมสตัต (Thermostat) (กลไก)
วัตถุประสงค์
เครื่องมือ / วัสดุอุปกรณ์
ขั้นการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติตามใบงานที่ 5)

คำถามเรื่องเทอร์โมสตัต (Thermostat) (กลไก)
[ BACK ]
ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241079 ext. 1300 Fax. 054-241079