ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Lecturer : Associate Professor Boonchat Netisak

วิชา : ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
5572501 (Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1)
ใบงานที่ 9 เรื่องส่วนประกอบระบบตู้เย็น
วัตถุประสงค์
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
ขั้นการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติตามใบงานที่ 9)

คำถามเรื่องส่วนประกอบระบบตู้เย็น
[ BACK ]
ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241079 ext. 1300 Fax. 054-241079