รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Associate Professor Boonchat Netisak

Download Acrobat Reader

[ HOME ]

ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241079, Fax. 054-241079