ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Lecturer : Associate Professor Boonchat Netisak

วิชา : การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
5514903 (Industrial Management Research) [ BACK ] [ BACK ]

ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241079 Fax. 054-241079