หลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


วิชา : ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
5505201 (Philosophy of Vocational Industrial and Technology Education)[ BACK ]

ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241012-4 ext. 312.314 Fax. 054-241018 Email : netisak@lpru.ac.th