รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Associate Professor Boonchat Netisakภาพตัวอย่างผลงานวิจัยบางส่วน
UPS 1000 VA (Sine Wave)
UPS 1000 VA (Sine Wave)
UPS 300 VA
& AC Voltage Stabilizer


[ HOME ]

ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Office : Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University 52100
Tel. 054-241079, Fax. 054-241079