ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) M.Ed. (Industrial Technology)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. 52100
Tel. 054-241079, Fax. 054-241079